Dsc 2409 desktop
Dsc 2409 mobil

Vi ska göra skillnad

Energi- och transportsektorn står tillsammans för en betydande del av de fossila koldioxidutsläppen i världen. Att Öresundskraft är ett av Sveriges tio största energibolag, ger oss ett stort ansvar men också möjligheter att driva på utvecklingen av en bättre, mer klimatpositiv värld.

Visste du att vår verksamhet bidrar till att undvika koldioxidutsläpp lika mycket som om alla invånare i Helsingborg och Ängelholm slutade köra bil under ett och ett halvt år? Det är vi stolta över, men vårt arbete slutar inte där.

Vår elanvändning påverkar klimatet

Samhället, näringslivet och du och jag är beroende av el för att få livet att fungera. Ibland handlar det om livsviktiga saker som en laddad hjärtstartare eller el till ett sjukhus. Andra gånger handlar det om en nybryggd kopp kaffe, ett Skypemöte eller ström till datorn. Saker som vi oftast tar för självklara. Vi vet också att elanvändningen kommer att öka för att ersätta fossila bränslen.

Enligt ett beslut i riksdagen 2018 ska Sverige år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Produktionen av den el som Öresundskraft producerar är i princip helt fossilbränslefri och vår användning av primär energi är idag mycket låg. Vår el kommer ifrån kraftvärmeverken Filbornaverket och Västhamnsverket, samt våra fem vindkraftverk. Elproduktionen motsvarar cirka 39 600 familjers årliga elanvändning.

Eftersom vårt elnät är sammankopplat i hela norra Europa kan elen både exporteras och importeras. Vår elanvändning och elproduktion påverkar alltså utsläppen utanför landets gränser. Tack vare en förhållandevis stor andel vattenkraft, kärnkraft och vindkraft i den svenska elproduktionen är klimatpåverkan av elanvändning i Sverige lågt jämfört med andra länder. Se electricitymap.org för aktuella värden.

För att möjliggöra smartare elanvändning ser vi bland annat till att 100 000 nya elmätare byts ut hos våra kunder. Det arbetet ska vara klart senast 2025. Elmätarna stödjer både lokal elproduktion och ger högre upplösning, vilket innebär att man bättre kan planera och styra elanvändningen i hemmet.

Hållbara transporter

För att lösa klimatfrågan krävs det att vi tar ett krafttag om transporter och infrastruktur världen över. Detta gör vi:

  • Vi gör det lättare att köra elbil. Vårt delägda bolag Bee Charging Solutions är Sveriges ledande laddoperatör för elbilar. I Helsingborg har vi byggt laddoaser i samarbete med Helsingborgshem och där kan både hyresgäster och andra ladda sina elbilar. Läs mer här.
  • Genom vårt samarbete med Forsea blir Öresundshorisonten lite grönare. Rederiet är först i världen med färjor som drivs av batteri och el istället för diesel. Läs mer här.
  • Genom Öresundskraft kan du också åka eldriven buss i Helsingborg. Linje 1 var först ut med att kunna tanka från elnätet och fler planeras. Läs mer här.

Vi är övertygade om att samarbeten som dessa kan fungera som inspiration till andra företag och organisationer runt om i världen. För tänk vad man kan uppnå tillsammans!

Fjärrvärme & fjärrkyla

Visste du att restvärmen från Kemira och stadens avloppsvatten värmer husen i Helsingborg? Fjärrvärmen som Öresundskraft producerar består nämligen till 99,6 % av återvunnen och förnybar energi. Fjärrkylan vi producerar kommer från kallt havsvatten och sparar både el och utsläpp av växthusgaser. Och inte bara det: vi använder fjärrvärme för att driva vår stora kylmaskin. Den ersätter små, mindre effektiva maskiner.

Stadsnät och digitalisering

Vår satsning på stadsnätet är också en satsning för en mer hållbar framtid, där internet över fiber gör att mycket arbete kan skötas på distans. Det minskar behovet av att resa, vilket är en stor miljövinst. Dessutom öppnar det upp för smarta hem, vilket innebär en effektivare energianvändning, anpassad efter förnybar elproduktion.

Hejdå plast!

Människan klarade både stenålder, bronsålder och järnålder. För att klara plaståldern behöver vi nedbrytbar plast av biologiskt ursprung, inte fossilt. Den fossila plasten belastar miljön med växthusgaser. Vi arbetar för att få bort fossil plast från restavfallet, men det kräver också åtgärder utanför vår kontroll. I första hand måste åtgärder riktas mot produktion och konsumtion av plastartiklar, i andra hand mot ökad plast- och materialåtervinning. Vi har inget behov av plastavfall för el- och värmeproduktion. Därför delar vi stadens målsättning: det ska inte finnas någon plast i Helsingborgs restavfall år 2035. Den ska istället återvinnas.

#tillsammansför17

För att klara klimatutmaningen måste vi arbeta tillsammans. Ett exempel på hur Öresundskraft gör det är de sju energikartläggningarna vi gjorde tillsammans med olika kunder 2019. Genom detta hittade vi en besparingspotential på 1,3 GWh el och 0,5 GWh fjärrvärme. Elbesparingen motsvarar ungefär 650 000 mil med elbil eller lika mycket som den årliga körsträckan för cirka 540 elbilar. Besparingen av fjärrvärme motsvarar uppvärmningen av cirka 25 villor.

Öresundskraft AB