Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vad reglerar behandling av personuppgifter?

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU från 25 maj 2018.

Som en följd infördes i Sverige en ny Dataskyddslag (Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:218) som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).

Offentlighetsprincipen

Öresundskraft omfattas även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut allmänna handlingar. Uppgifter som du lämnar till oss som ingår i en allmän handling, t ex e-post, kan därför komma att lämnas ut. En sekretessprövning kan göras i enlighet med 21 kapitel §7 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) om det kan antas att uppgiften eller utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som tex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling o.s.v.

Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Officefiler såsom Word och Excel, samt pdf filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:

Öresundskraft AB (organisationsnummer: 556089-7851) för el- och gasnätskunder.

Är du el- eller gashandelskund är det Öresundskraft Marknad AB (organisationsnummer: 556519-7679) din avtalspart och är personuppgiftsansvarig.

Är du fjärrvärmekund är det Öresundskraft Företagsmarknad AB (organisationsnummer: 556573-6906) som är din avtalspart och är personuppgiftsansvarig.

Är du stadsnätskund är det Öresundskraft AB:s helädga dotterbolag Pingday AB (organisationsnummer: 559266-1069) som är personuppgiftsansvarig (för marknadsföring, felhantering inom stadsnätet, fakturering av aktivering- och anslutningsavgifter samt vid stadsnätsoperatörsbyte). För övriga hanteringar är det tjänsteleverantören som är personuppgiftsansvarig.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig, andra legala krav eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte. Vi ingår ett avtal med våra samarbetsparter för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Credit Safe AB.

Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Öresundskraft behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss eller som skapas genom att du använder våra produkter eller tjänster.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress.

När du använder våra produkter och tjänster skapas exempelvis mätarställningar, förbrukningsvärden, faktureringsunderlag, arbetsorder, ärenden.

Fullständig information om vilka olika kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig finns dokumenterad i vår registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.
För våra företagskunder kan vi också komma att inhämta information om VD, styrelsemedlemmar och andra beslutsfattare inom företaget, detta inhämtas via vår samarbetspart Credit Safe där källinformationen hämtas från bolagsverket. Detta har till syfte att säkerställa att vi har kontakt med rätt part på företaget tex vid undertecknande av avtal.

Varför vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Öresundskraft ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av Öresundskrafts produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive IT-system tester), samt för viss statistik (såsom statistik till SCB (Statistiska Central Byrå). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.

Säkerhet för dina personuppgifter

Öresundskraft arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Marknadsföring och profilering

Om inte direktreklamspärr begärts kan Öresundskraft också använda dina personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge dig personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom Öresundskraftskoncernen. Dessa baseras på dina befintliga produkter, förändringar i dina produktengagemang samt beteende och rörelsemönster i Öresundskrafts kommunikationskanaler. Vid marknadsföring kan Öresundskraft även komma att kontakta dig via e-post om inte du uttryckligen tackat nej till det.

Profilering av din information sker i syfte att ge dig bättre information om t.ex. energianvändning, erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal med oss (vilket kommer att framgå av det avtalserbjudandet du får från oss) gör vi en individuell bedömning om kreditvärdigheten och vår möjlighet att ingå avtal med dig baserat på detta. Vi använder Credit Safe AB för att ta en sådan upplysning.

Vi använder Cookies på denna hemsida vilket innebär att uppgifter om hur du använder vår hemsida behandlas. Se mer information under https://www.oresundskraft.se/cookies

Upphandlingar

När vi genomför en upphandling och får in anbud kan vi komma att behandla personuppgifter gällande konsulter, anställda eller referenspersoner angivna i anbudet. Anbudsgivaren ansvarar för att informera sina anställda, anlitade konsulter eller referenser att deras uppgifter överlämnas i ett anbud.

De personuppgifter som behandlas är vanligtvis namn och kontaktuppgifter. I vissa fall kan även CV behandlas om vissa kompetenser eller erfarenheter efterfrågas.

Vi använder TendSign för att hantera upphandlingar som vi genomför.

Rekrytering/arbetssökande

När vi genomför rekrytering behandlas personuppgifter på den sökande samt angivna referenspersoner. Vi använder ett rekryteringsverktyg för sökande att registrera CV.

Mer information om behandling av personuppgifter vid rekrytering finns på https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/behandling-av-personuppgifter/

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter?

Öresundskraft kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Alla samtal med vår kundservice spelas in i syfte att förbättra vår service till våra kunder. Om samtalet inte är en väsentlig del i ett ärende eller avtal du har med oss kan du begära att få samtal raderade genom att kontakta vår kundservice. Inspelade samtal med vår kundservice kommer att lagras i 1 år.

De dokument som är föremål för arkivering enligt arkivlagen redovisas i vår dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen godkänns årligen av Öresundskrafts Styrelse. Kontakta vårt dataskyddsombud för att ta del av detta. Dokument som ska bevaras överförs till Helsingborgs Stadsarkiv, därefter blir Helsingborgs Stad personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Öresundskrafts verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter Öresundskraft behandlar om dig, kan du begära ett registerutdrag. Läs om hur du går tillväga för att lämna in en begäran 

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte kontaktar du oss via uppgifterna under ”kontaktinformation” nedan. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte). Du har också rätt att få de uppgifter som du har lämnat till oss överfört till en annan personuppgiftsansvarig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet) Läs mer om detta här.

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Öresundskraft på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Du kan komma i kontakt med dem via e-postadressen imy@imy.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns även på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

Öresundskraft Kontaktinformation:

Personuppgiftsansvarig

Öresundskraft AB, Öresundskraft Marknad AB och Öresundskraft Företagsmarknad AB
Box 642
251 06 Helsingborg

Telefon: 042-490 32 00

E-post: Kontakta kundservice

Dataskyddsombud

Namn: Annika Runert
Telefon: 042 – 490 34 68
E-post: dataskyddsombud@oresundskraft.se

Läs mer om hur vi behandlar cookies här.