Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Faktor för överuttag

Vid överskriden abonnerad effekt debiteras en överuttagsavgift

Överuttagsavgiften är en engångsavgift. Överuttagsavgiften är skillnaden i årskostnad mellan den nya högre effekten och den abonnerade effekten multiplicerat med en faktor.

Faktorn är för närvarande 1,1 vid överuttagsavgift enligt nätavtal.

Öresundskraft AB