Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Elens ursprung

I ditt elavtal ingår att 100 % av elen kommer från förnybara energikällor. För att säkerställa detta köper vi in ursprungsgarantier från elproducenter som har förnybar elproduktion. Vi köper in el från allt ifrån små solceller på villatak till stora vattenkraftverk. Som privatkund kan du vara säker på att du gynnar förnybar elproduktion när du har ett elhandelsavtal med Öresundskraft.

Ditt miljöval

oresundskraft_ursprungsmarkning2017_privat.png


Det innebär att utsläppen av koldioxid är nära noll från produktionen av din el.

Öresundskrafts elförsäljning 2020

Vår elförsäljning 2020 baseras på våra kunders samlade miljöval. Många av kunderna har valt 100 % förnybar el.

Produktionen av den el vi sålde 2020 medförde utsläpp av 130 g koldioxid och 0,00042 g kärnbränsleavfall per kWh.

  Mix i %
Förnybart genom ursprungsgarantier 65 %
Förnybar genom residualmix 3 %
Kärnkraft genom residualmix 13 %
Fossilt genom residualmix 19 %

Att använda ursprungsmärkt el från förnybar elproduktion är inte en anledning att sluta arbeta aktivt med energieffektivisering. Tvärtom, vi ska hushålla med den förnybara energin så att den räcker till fler.

Att välja ursprungsmärkt el ger i dagsläget ingen omedelbar direkt påverkan på hur elproduktionen sker i vårt elsystem eftersom det fortfarande finns ett överskott på ursprungsgarantier från förnybar el utan specifik slutkund.

Ursprsungsmärkning av el är ett sätt att redovisa elens ursprung men det bör inte användas för att bedöma konsekvenser av förändringar i elanvändning eller som underlag för val av uppvärmningsenergi i ny bebyggelse. Då krävs en mer genomgripande analys av systemeffekter av olika alternativ.

Det här är viktigt för dig att veta om ditt elpris! 

Lite kort bakgrund och viktig elmännbildning:  

Du vet säkert att vi står inför stora klimatutmaningar och att el som används till rätt saker (alltså för att ersätta fossila bränslen och för att elektrifiera fordonsflottan till exempel) är en superviktig del av lösningen. Här nere i södra Sverige är elbehovet redan stort, dels eftersom vi är många som bor här, men också för att här ligger många industrier. Ska vi klara omställningen kommer vi alltså att behöva ÄNNU mer el än idag. Dessutom kommer vi behöva massor av härligt hållbart producerad förnyelsebar fin-el för att kunna fasa ut den fossila ful-elen!  

2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden. Det gjordes dels för att det skulle stimulera utbyggnaden av elproduktionen för att bättre motsvara användningen i de områden som behövs men också för att identifiera var det finns behov av att bygga ut det svenska stamnätet.  

Skåne tillhör elområde 4 som har de högsta elpriserna –eftersom vi har högt behov och låg produktion. Vår elproduktion sker i vind-, vatten- och kraftvärmeverk (till exempel i Filbornaverket där vi producerar el samtidigt som vi producerar fjärrvärme. Smart, eller hur?). Men den elen vi själva producerar räcker alltså inte till och därför är vi beroende av överföring av el från andra delar av Sverige samt omkringliggande länder.   

Du kan se hur mycket och vilken typ av elproduktion som är igång i Sverige i realtid på electrictymap.org. Där kan du också se hur elen flödar mellan de olika europeiska länderna som är sammankopplade i det nordeuropeiska elnätet. Tänk på att det är en föränderlig ögonblicksbild som påverkas av att det till exempel blåser mer eller mindre under en dag.    

Toppen! Men varför varierar mitt elpris?    

Jo, elpriset styrs av tillgången och efterfrågan av elen och det svenska stamnätets förmåga att transportera el över landet. Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nordpool som använder så kallad marginalprissättning. Det betyder att det kan vara den dyraste elproduktionen som behövs för att möta efterfrågan på den aktuella elen eller priset på el som importeras, som avgör hur mycket elen kostar.     

Ju mer el som efterfrågas, desto fler och dyrare produktionssätt behöver vara i gång. Den allra dyraste elproduktionen är från fossila bränslen alltså kol och olja och det finns fortfarande i det nordeuropeiska elsystemet. Vårt elpris blir därmed generellt sett högre när vi importerar el från Europa. Priset på elproduktion från fossila bränslen (kol och olja) är högt bland annat för att det blivit rejält kostsamt att släppa ut den fossila koldioxid som bildas när man använder fossila bränslen. Och det är ju egentligen bra för att motivera att fossil elproduktion ersätts av förnybar. Men det påverkar också elpriset så det blir högre.    

Okej –men varför ÄR elpriset så högt just nu?  

Det blåste ovanligt lite i maj månad och därför producerade vindkraften lite mindre än vanligt. Det var också kallare än vanligt för årstiden och därför behövdes det mer el för uppvärmning (tänk ändå om alla hade haft fjärrvärme!). Dessutom stoppades en reaktor på Ringhals på grund av fel samtidigt som kärnkraften gick in i revisionsperiod, alltså det underhållsstopp som görs varje år vid den här tiden. Förutom dessa faktorer är överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige begränsad.  

Efterfrågan på elen kommer att sjunka i takt med att det blir varmare i sommar och då blir normalt sett elpriserna lägre. Men eftersom en reaktor i Ringhals är ur drift och överföringen från norra Sverige till södra är begränsad kan elpriset komma att vara fortsatt högt för perioden/sommaren/närmste tiden för oss i elområde 4.      

Men… jag köper ju bara el från förnybara källor.  

Att köpa förnybar el är tekniskt sett ett tillägg till handeln med el. Det förnybara ursprunget på elen garanteras genom ursprungsgarantier som vi köper in motsvarande den mängden el du köpt. Ursprungsgarantier kan liknas vid ett elektroniskt certifikat eller en aktie som det går att handla med och som annulleras när den används. Det garanterar att det under året producerats lika mycket förnybar el som du använt.     

Hur kan jag påverka min elkostnad då?  

I vår app delar vi med oss av bra tips på hur du kan försöka minska din elanvändning genom att till exempel stänga av apparater som drar mycket el och bara använda dem när de verkligen behövs. Hos energirådgivarna kan du få fler tips och råd om hur du kan minska din el- och energianvändning: https://www.ekrs.se/helsingborg   

Bor du i villa? Då kan en solcellsanläggning vara en bra investering där du producerar egen förnyelsebara fin-el så fort solen lyser. På vår webb kan du lära dig mer om sol-el och även räkna på hur det skulle funka på ditt tak https://oresundskraft.se/solceller/Villa/index.html 

Har du några frågor eller funderingar?

Då är du självklart alltid välkommen att kontakta oss!  

https://oresundskraft.se/kundservice/  

  

Öresundskraft Marknad AB