Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Fullmakt

Jag saknar anläggningsuppgifter och ger härmed Öresundskraft Marknad AB fullmakt, eller den Öresundskraft Marknad AB förordnar i sitt ställe att:

  • Inhämta uppgifter om mitt nätabonnemang, samt vilken min befintliga och eventuellt kommande elleverantör är, från min nätleverantör.
  • Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör samt rätt att säga upp mitt befintliga avtal.
  • Fullmakten upphör att gälla efter att leverantörsbytet är genomfört, eller max 24 månader från dagens datum. Om fullmakten dessförinnan ska återkallas, ska detta göras hos Öresundskraft Marknad AB.
Öresundskraft Marknad AB