Så hanterar vi personuppgifter - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Personuppgiftsbehandling

English version

Vad reglerar behandling av personuppgifter?

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder i kraft i hela EU samtidigt från 25 maj 2018.

Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen). 

Offentlighetsprincipen

Öresundskraft omfattas även av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut allmänna handlingar. Uppgifter som du lämnar till oss som ingår i en allmän handling, t ex e-post, kan därför komma att lämnas ut.  

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling o.s.v.

Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Officefiler såsom Word och Excel, samt pdf filer räknas som behandlingar. 

Vem behandlar dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:
Öresundskraft AB (organisationsnummer: 556089-7851).

Är du el- eller gashandelskund är dotterbolaget Öresundskraft Marknad AB (organisationsnummer: 556519-7679) din avtalspart och även personuppgiftsansvarig.

Är du fjärrvärmekund är det Öresundskraft Företagsmarknad AB (organisationsnummer: 556573-6906) som är din avtalspart och personuppgiftsansvarig.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Credit Safe AB.

Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part. 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Öresundskraft behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress.

Fullständig information om vilka olika kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig finns dokumenterad i vår registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR. 

Varför vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Öresundskraft ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av Öresundskrafts produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester), samt för viss statistik (så som statistik till SCB (Statistiska Central Byrå). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring. 

Marknadsföring och profilering

Om inte direktreklamspärr begärts kan Öresundskraft också använda dina personuppgifter för marknadsföring, till exempel för att kunna ge dig personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom Öresundskraftskoncernen. Dessa baseras på dina befintliga produkter, förändringar i dina produktengagemang samt beteende och rörelsemönster i Öresundskrafts kommunikationskanaler. Vid marknadsföring kan Öresundskraft även komma att kontakta dig via e-post om inte du uttryckligen tackat nej till det.

Profilering av din information sker i syfte att ge dig bättre information om t.ex. energianvändning, erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal med oss (vilket kommer att framgå av det avtalserbjudandet du får från oss) gör vi en individuell bedömning om kreditvärdigheten och vår möjlighet att ingå avtal med dig baserat på detta. Vi använder Credit Safe AB för att ta en sådan upplysning. 

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter?

Öresundskraft kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift. Kontakta vårt dataskyddsombud för att ta del av detta.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Öresundskrafts verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter Öresundskraft behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Öresundskraft på den adress som anges nedan under "kontakt". Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Öresundskraft på den adress som anges nedan. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se.

Kontaktinformation:

Personuppgiftsansvarig

Öresundskraft AB, Öresundskraft Marknad AB och
Öresundskraft Företagsmarknad AB
Box 642
251 06 Helsingborg 

Telefon: 042-490 32 00

E-post: kundservice@oresundskraft.se

Dataskyddsombud

Namn: Annika Runert

Telefon: 042-490 34 68

E-post: dataskyddsombud@oresundskraft.se 

 

Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Uppdaterad den 9 juli 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.