Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Effektabonnemang företag

Priser exklusive moms från och med 2021-01-01.

Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning. Från och med 1 januari 2021 är energiskatten på el 35,6 öre/kWh.

Abonnemang   Tariff      
    N1 T2 (1) N3 N4
Leveransspänning (kV)   130 20-6 20-6 0,4
Fast avgift  kr/år 20000 15500 14000 7500
Abonnemangsavgift (2) kr/kW,år 99 186 362 537
Abonnemangsavgift tillägg vintervardag (3) kr/kW,år   306    
Effektavgift (4) kr/kW,år 238   238 238
Elöverföring öre/kWh 1,8 2,2 2,9 4,5
Tillåtet reaktivt effektuttag
i % av abonnerad effekt
  15 50 50 50
Överuttagsavgift reaktiv effekt (5) kr/kVAr,år 40 100 100 125

(1) Tariff T2 avser anslutningpå nedsidan i station med transformering direkt från regionnätsnivå.
(2) Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg.
(3) Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under vintervardag uttagna entimmeseffekten. Med vintervardag avses måndag-fredag kl 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg.
(4) Effektavgift erläggs under månaderna jan-mars och nov-dec baserat på månadens högsta värde för uttagen entimmeseffekt. Avgiften erläggs med en femtedel för var och en av dessa månader.
(5) Överuttag föreligger då den uttagna reaktiva effekten i kVAr per timme överstiger tillåtet reaktivt effektuttag. För det högsta överuttaget under året erläggs avgift enligt ovan.


Priser år 2020

Priser år 2020