Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. We use cookies to optimize our site for a better customer experience. By using this site you agree to the use of cookies. Läs mer om cookies. Read more about cookies.

Visa hjälpmeny

När du flyttar till en ny adress är det mycket att tänka på. Därför vill vi hjälpa dig!

Tänk på att flytten måste anmälas senast fem dagar innan flytten.

Att du behöver göra både utflytt och inflytt om du flyttar från en adress till en annan. 

Vad händer med elen?
När du flyttar från en adress till en annan avslutas hela ditt elabonnemang, dvs både elnäts-och elhandelsavtalet.

Elnätsavtal
Detta avtal reglerar fasta kostnader för din elanläggning och transporten av elen till din bostad. Elnätsavtalet är alltid knutet till det elnätsföretag som finns på adressen dit du flyttar. När du flyttar ska du i första hand kontakta ditt lokala elnätsföretag. Flyttar du till eller från Öresundskrafts nätområden kan du använda våra flyttanmälan här nedan.

Elhandelsavtal
Elhandelsavtalet reglerar priset på den el du använder i din bostad. Du kan välja av vem du vill köpa din el och vilken avtalsform du vill ha. Väljer du inte själv ett elavtal blir Öresundskraft automatiskt anvisningsleverantör och du får ett anvisningspris (gäller kunder i Öresundskrafts nätområden). Anvisningspriset är oftast högre än andra avtalspriser och du kan spara pengar på att välja någon annan avtalsform.

Behandling av dina personuppgifter
De personuppgifter som uppges här kommer att behandlas i enlighet med Öresundskrafts "riktlinjer för behandling av personuppgifter" och gällande dataskyddslagar. Detaljerad information om vem, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter kan du hitta på vår hemsida 

Här kan du också läsa om dina rättigheter till registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsning av behandling samt klagomålshantering. På hemsidan finns även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

There is a lot to organise when you move house, it is easy to overlook the utilities. We want to help you!

Remember you must notify us latest five days before you move, and you need to do both a moving in- and moving out notification if you moving from one address to another.  

What happens regarding the electricity?
When you move and change address, both your network contract and your supplier contract will be terminated.

Electricity network contract (elnätavtal)
This contract regulates the fixed costs for your electricity facility and the transport of electricity to your home. The electricity network contract is always linked to the electricity network company at the address you are moving to. When you move, you should first contact your local electricity network company. If you are moving within Öresundskraft's network areas, you can use the change of address form below.

Electricity supplier contract (elhandelsavtal)
The electricity supplier contract regulates the price of the electricity you use in your home. You can choose who you want to buy electricity from and what type of contract you want. If you do not actively choose an electricity contract, Öresundskraft will automatically be your designated supplier and you will be charged a designated price (applies to customers within Öresundskraft's network areas). The designated price is often higher than other contract prices so you can save money by choosing another type of contract.

Processing of personal data
The personal data which you provide will be processed and handled in accordance with Öresundskrafts "guidelines for processing personal data" and current data protection regulations. For more detailed information about who, how and why we process your personal data go to oresundskraft.se/GDPR

In this information you can read more about your rights to access, correction of personal data, restriction of processing and how to register a complaint. Contact details to our Data Protection Officer are also available on our website.

 

Du måste aktivera javascript i din webbläsare för att kunna använda guiden. Behöver du hjälp? Ring kundjänst: 490 32 00